W sprawie:
W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Data uchwały:
2010-09-15

Numer uchwały:
XLI/250/10

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2010-09-15


UCHWAŁA Nr  XLI/250/10
Rady Gminy Mściwojów
dnia 15 września 2010 r.

 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 
 
Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1.

Określa się następującą szczegółowość projektu budżetu:
1.  plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu sporządza się w szczegółowości określonej w ustawie o finansach publicznych i przedstawia w formie tabelarycznej, 
2.  plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego sporządza się wg działu i rozdziału z wyodrębnieniem: przychodów własnych, dotacji z budżetu, wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane oraz wydatków inwestycyjnych wraz z określeniem stanu środków obrotowych na początek i koniec roku obrotowego, 
3.  plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) wg działów i rozdziałów oraz z podziałem na poszczególne jednostki.
§ 2.
 
Projekt budżetu przedstawia się w zestawieniach tabelarycznych obejmujących:
1.  plan dochodów budżetowych,
2.  plan wydatków budżetowych,
3.  plan przychodów i rozchodów budżetu,
4.  plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
5.  plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
6.  plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
7.  wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji,
8.  wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej,
9.  środki funduszu sołeckiego oraz plan wydatków i przedsięwzięć w ramach tego funduszu,
10.  plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej,
11.  plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii,
12.  środki do dyspozycji jednostek pomocniczych i plan wydatków finansowanych z tych środków.
§ 3.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej odnosi się do przewidywanego wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy i obejmuje: 
1.  w zakresie dochodów - omówienie poszczególnych źródeł dochodów,
2.  w zakresie wydatków - uzasadnienie poszczególnych wydatków,
3.  w zakresie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej - uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków,
4.  omówienie przychodów i rozchodów oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej, bądź też sposobu pokrycia deficytu,
5.  w zakresie środków pozabudżetowych omówienie źródeł przychodów oraz kosztów,
6.  informację w zakresie funduszu sołeckiego.

§ 4. 

Materiały informacyjne obejmują:
1.  wykaz otrzymanych informacji wykorzystanych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej,
2.  wysokość przyjętych wskaźników,
3.  informację o środkach przeznaczonych dla jednostek pomocniczych z podziałem na poszczególne jednostki i kwoty,
4.  wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu, a wyszczególnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
§ 5. 

1.  Przewodniczący Rady Gminy po otrzymaniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, kieruje projekt do wszystkich stałych komisji Rady Gminy w celu zaopiniowania oraz wyznacza termin sesji budżetowej.
2.  Komisje Rady Gminy w terminie 14 dni od otrzymania materiałów odbywają posiedzenia, na których wyrażają w formie pisemnej opinie do projektu budżetu. 
3.  Opinie komisji Rady Gminy przedstawiane są niezwłocznie komisji właściwej ds. budżetu oraz Wójtowi Gminy 
4.  Komisja właściwa ds. budżetu wyraża ostateczną opinię do projektu budżetu i przedkłada ją Przewodniczącemu Rady Gminy w okresie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania opinii pozostałych komisji Rady. 
5.  Przewodniczący Rady Gminy przedkłada niezwłocznie Wójtowi Gminy opinię do projektu budżetu, o której mowa w ust. 4. 

§ 6. 

1.  Wójt Gminy uwzględnia lub odrzuca wnioski zawarte w opinii komisji właściwej ds. budżetu dotyczące wprowadzenia zmian w projekcie budżetu.
2.  Odrzucenie wniosku wymaga uzasadnienia.
3.  Wójt Gminy sporządza ostateczny projekt uchwały budżetowej i przedkłada go Radzie Gminy do uchwalenia.
§ 7. 

Porządek sesji budżetowej winien zawierać następujące punkty:
1.  przedstawienie przez Wójta Gminy projektu budżetu,
2.  odczytanie projektu uchwały budżetowej,
3.  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4.  odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy,
5.  dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
6.  głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 9. 

Traci moc uchwała Nr XXXV/208/06 Rady Gminy Mściwojów z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwale budżetowej. 

§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Delanowski