W sprawie:
Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego "Regionalne Schronisko dla Zwierząt"

Data uchwały:
2010-09-15

Numer uchwały:
XLI/255/10

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2010-09-15


 

UCHWAŁA NR XLI/255/10
RADY GMINY MŚCIWOJÓW
z dnia 15 września 2010 r.
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego "Regionalne Schronisko dla Zwierząt"
 
 
Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) Rada Gminy  uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
W załączniku do uchwały Nr XXIX/201/09 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego "Regionalne Schronisko dla Zwierząt" wprowadza się następujące zmiany:
 
- § 3 statutu Związku Międzygminnego "Regionalne Schronisko dla Zwierząt" otrzymuje brzmienie:
"Związek tworzą następujące Gminy:
1)   Bierutów
2)   Chojnów
3)   Dobroszyce
4)   Długołęka
5)   Głogów 
6)   Jerzmanowa
7)   Kunice
8)   Lubin
9)   Miłkowice
10) Mściwojów
11) Osiecznica
12) Radwanice
13) Wądroże Wielkie
14) Kąty Wrocławskie
15) Oborniki Śląskie
16) Polkowice
17) Prochowice 
18) Środa Śląska
19) Trzebnica
zwane dalej "Uczestnikami".
 
- § 7 ust. 1 statutu Związku Międzygminnego "Regionalne Schronisko dla Zwierząt" otrzymuje brzmienie:
"Przyznaje się Uczestnikom w Zgromadzeniu następujące ilości głosów:
 
1)   Bierutów  2
2)   Chojnów  1
3)   Dobroszyce  1
4)   Długołęka  3
5)   Głogów  1
6)   Jerzmanowa  1
7)   Kunice  1
8)   Lubin  2
9)   Miłkowice  1
10) Mściwojów  1
11) Osiecznica  1
12) Radwanice  1
13) Wądroże Wielkie  1
14) Kąty Wrocławskie  2
15) Oborniki Śląskie  2
16) Polkowice  3
17) Prochowice  1
18) Środa Śląska  2
19) Trzebnica  3"
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
 Jerzy Delanowski
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 64 ust. 2 oraz art. 67 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwały o utworzeniu związku międzygminnego oraz przyjęciu jego statutu podejmują rady zainteresowanych gmin.
W związku z rezygnacją Gminy Paszowice, Gminy Miękinia, Gminy Rudna, Gminy Żmigród oraz Gminy Grębocice z członkostwa w Związku Międzygminnym "Regionalne Schronisko dla Zwierząt", zmienia się liczba Uczestników Związku, którą w myśl art. 67
ust. 2 ww. ustawy winien określać statut związku.
Uwzględniając rezygnację ww. gmin z przystąpienia do związku, nowe brzmienie nadaje się § 3 statutu określającemu gminy wchodzące w skład związku oraz § 7 ust. 1 - dot. liczby głosów w zgromadzeniu związku.
Wobec powyższego, Związek Międzygminny "Regionalne Schronisko dla Zwierząt" tworzy 19 uczestników.