Na podstawie art.28 ust.1 i 2 w związku z art.39 ust.1 i 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn.zm.) i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2004 r. Nr 207, poz.2108 z późn.zm.) oraz Zarządzenia nr 0050.12.2011 Wójta Gminy Mściwojów z dnia 18 lutego 2011 r.
 
 
WÓJT GMINY MŚCIWOJÓW
ogłasza

II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż będących własnością Gminy Mściwojów następujących nieruchomości:
 
1)    położonej w obrębie Mściwojów w granicach działki nr 196/2 o powierzchni 0,26 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jaworze prowadzi księgę wieczystą KW 12160.
Nieruchomość zabudowana jest parterowym budynkiem gospodarczym o powierzchni 155 m2 (przeznaczonym do rozbiórki).
W obrębie nieruchomości zlokalizowana jest sieć wodno - kanalizacyjna. Dostęp do działki bezpośrednio  z drogi powiatowej.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Mściwojów uchwalonym uchwałą Rady Gminy Mściwojów Nr IV/18/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Mściwojów (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2007 r., Nr 84, poz.969), określone jest jako tereny we wschodniej części wsi zabudowane budynkami mieszkaniowymi z usługami lub przeznaczone pod obiekt mieszkalno-usługowy (105 MU).
Cena wywoławcza brutto wynosi 70.516,00 zł, w tym podatek VAT 23% w kwocie 13.185,92 zł.
Wadium wynosi 7.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2011 r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad - pok.nr 25, I piętro).
 
2)    położonej w obrębie Mściwojów w granicach działki nr 99/2 o powierzchni 0,1850 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jaworze prowadzi księgę wieczystą KW 20251.
Nieruchomość niezabudowana. Istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do instalacji wodno - kanalizacyjnej. Dostęp do działki z wewnętrznej gruntowej drogi gminnej.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Mściwojów określone jest jako rozwojowe tereny osiedleńcze wsi Mściwojów. Tereny przewidziane pod zabudowę jednorodzinną. Dla zachowania ładu przestrzennego pierwszy realizowany budynek mieszkalny (zgodnie z pozwoleniem na budowę) wyznacza dla pozostałych obiektów obowiązujące linie zabudowy (29 MN).
Cena wywoławcza brutto wynosi 55.998,00 zł, w tym podatek VAT 23% w kwocie 10.471,17 zł.
Wadium wynosi 5.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2011 r. o godz.10.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad - pok.nr 25, I piętro).
 
3)    położonej w obrębie Mściwojów w granicach działki nr 99/3 o powierzchni 0,1850 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jaworze prowadzi księgę wieczystą KW 20251.
Nieruchomość niezabudowana. W obrębie nieruchomości zlokalizowana jest sieć wodociągowa.
Istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do instalacji kanalizacyjnej. Dostęp do działki z wewnętrznej gruntowej drogi gminnej.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Mściwojów określone jest jako rozwojowe tereny osiedleńcze wsi Mściwojów. Tereny przewidziane pod zabudowę jednorodzinną. Dla zachowania ładu przestrzennego pierwszy realizowany budynek mieszkalny (zgodnie z pozwoleniem na budowę) wyznacza dla pozostałych obiektów obowiązujące linie zabudowy (29 MN).
Cena wywoławcza brutto wynosi 55.998,00 zł, w tym podatek VAT 23% w kwocie 10.471,17 zł.
Wadium wynosi 5.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2011 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad - pok.nr 25, I piętro).
 
4)    położonej w obrębie Mściwojów w granicach działki nr 333/3 o powierzchni 0,0962 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jaworze prowadzi księgę wieczystą KW 12135.
Nieruchomość niezabudowana. Istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do instalacji wodno - kanalizacyjnej. Dostęp do działki z drogi gminnej.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Mściwojów określone jest jako projektowany teren zabudowy jednorodzinnej. Ustala się wykonanie dróg przed realizacją zabudowymieszkaniowej. Dla zachowania ładu przestrzennego pierwszy realizowany budynek mieszkalny (zgodnie z pozwoleniem na budowę) wyznacza dla pozostałych obiektów obowiązującą linię zabudowy (33 MN).
Cena wywoławcza brutto wynosi 26.962,00 zł, w tym podatek VAT 23% w kwocie 5.041,67 zł.
Wadium wynosi 2.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2011 r. o godz.11.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad - pok.nr 25, I piętro).
 
5)    położonej w obrębie Snowidza w granicach działki nr 47/12 o powierzchni 0,0633 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jaworze prowadzi księgę wieczystą KW 12138.
Nieruchomość niezabudowana. Istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do instalacji wodno - kanalizacyjnej. Dostęp do działki z wewnętrznej gruntowej drogi gminnej.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza określone jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Istniejące budynki do zachowania. Obowiązuje zakaz wydzielania nowych działek (5 MN).
Cena wywoławcza brutto wynosi 15.555,00 zł, w tym podatek VAT 23% w kwocie 2.908,66 zł.
Wadium wynosi 1.500,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2011 r. o godz.12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad - pok.nr 25, I piętro).
 
Wyżej wymienione nieruchomości są wolne od wszelkich długów i obciążeń.
Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej dla poszczególnych nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium, na każdą nieruchomość oddzielnie, w pieniądzu na konto Gminy Mściwojów - BS Jawor O/Mściwojów 74 8647 1020 0210 0003 2002 0001 w terminie najpóźniej do dnia 21 marca 2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.
Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać nazwę obrębu i numer działki, w granicach których położona jest, będąca przedmiotem przetargu, sprzedawana nieruchomość.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dokumenty stwierdzające tożsamość a także do okazania dowodu wpłaty wadium, a w przypadku występowania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej również dokumentu w formie aktu notarialnego upoważniającego do ich reprezentowania. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka, sporządzone w formie aktu notarialnego.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostała część ceny nabycia osiągniętej w przetargu, podlega zapłacie najpóźniej na trzy przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.    
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie ustalonym przez organizatora przetargu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn.zm.).
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać u organizatora przetargu osobiście lub telefonicznie po numerem (076) 878 85 35 lub 669 996 689. Treść niniejszego ogłoszenia znajduje się również na stronie internetowej www.bip.msciwojow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów.