INFORMUJE SIĘ, ŻE W DNIU  20 maja  2011 R. (PIĄTEK) 0 GODZ. 14.00 W SALI NARAD URZĘDU GMINY W MŚCIWOJOWIE OBĘDZIE SIĘ VIII SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW W KADENCJI 2010-2014.

Porządek obrad:
1.Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji Rady Gminy.
2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
3. Przyjęcie uchwał:
- w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 r.
- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2011 – 2021,
- w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jaworskiemu na realizację zadania 
   pn. „Najpopularniejszy Dzielnicowy 2011 ” ,
- w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jaworskiemu na realizację zadania
  pn. „Bezpieczna Młodość ”,
- w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Niedaszowie,
- w sprawie ustalenia planu sieci  publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów,
- w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie   
   Mściwojów.
4. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Gabriela Męczyńska