W sprawie:
przekazania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2010 r.

Data zarządzenia:
2011-05-23

Numer zarządzenia:
0050.44.2011

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2011-05-23


ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2011
WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW
z dnia 23 maja 2011 r.


w sprawie przekazania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2010 r.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedłożyć Radzie Gminy Mściwojów sprawozdania finansowe:

  1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  2. Bilans jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
  3. Rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
  4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.