W dniu 31 grudnia 2011 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2007.
Zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370) Rada Gminy Mściwojów do końca października bieżącego roku dokona wyboru ławników na kadencję 2012 – 2015 w głosowaniu tajnym.

Kolegium Sądu Okręgowego w Legnicy ustaliło następującą liczbę ławników :
Do Sądu Okręgowego w Legnicy - 1 ławnik;
Do Sądu Rejonowego w Jaworze – 3 ławników.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1/ posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2/ jest nieskazitelnego charakteru,
3/ ukończył 30 lat,
4/ jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka  miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5/ nie przekroczył 70 lat,
6/ jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7/ posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1/ osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2/ osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3/ funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4/ adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5/ radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6/ duchowni,
7/ żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8/ funkcjonariusze Służby Więziennej,
9/ radni g miny, powiatu i województwa.
 
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 (pięćdziesięciu) obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Mściwojów
w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.

 

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście.
 
Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można otrzymać w Urzędzie Gminy Mściwojów pokój 19 (I-piętro),  są one również dostępne na stronie www.bip.msciwojow.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.

W związku z planowanym w najbliższym czasie wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia zmianie ulegnie m.in. wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika.

Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty, o których mowa w pkt.1 do 4, załączone do zgłoszenia powinny być opatrzone datą, nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
 
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 
Szczegółowych informacji  w sprawie wyboru ławników udziela inspektor Grażyna Warszawa Tel. 76/878-85-41, kom. 669996682 e-mail: gwarszawa@msciwojow.pl

Zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie Gminy Mściwojów  pok. 19 (I-piętro) w godzinach pracy Urzędu Gminy Mściwojów.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy, pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.


Przewodnicząca Rady Gminy
Gabriela Męczyńska