Na podstawie art.28 ust.1 i 2 w związku z art.38 ust.1 i 2 oraz art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn.zm.) i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2004 r. Nr 207, poz.2108 z późn.zm.)

 

WÓJT GMINY MŚCIWOJÓW

ogłasza

 

I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż będącej własnością Gminy Mściwojów nieruchomości położonej w obrębieGodziszowa w granicach niezabudowanej działki nr 237 o powierzchni 0,1384 ha, dla której w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Złotoryi z siedzibą w Jaworze prowadzona jest księga wieczysta nr LE1J/00012131/8.

Cena wywoławcza netto wynosi 20.000,00 zł plus podatek VAT 23%.

Wadiumwynosi 2.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 lipca 2013 r. o godz.8.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad - pok.nr 25, I piętro).

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Godziszowa określone jest jakoteren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 1MN.

Pozostałe uwarunkowania dla nieruchomości określone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Godziszowa uchwalonym uchwałą Rady Gminy Mściwojów Nr IV/14/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2007 r., Nr 84, poz.959),

Dostęp do działki z wewnętrznej gruntowej drogi gminnej. Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i obciążeń.

Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu na konto Gminy Mściwojów - BS Jawor O/Mściwojów 74 8647 1020 0210 0003 2002 0001 w terminie najpóźniej do dnia 04 lipca 2013 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.

Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać nazwę obrębu i numer działki będącej przedmiotem przetargu.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dokumenty stwierdzające tożsamość a także do okazania dowodu wpłaty wadium, a w przypadku występowania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej również dokumentu w formie aktu notarialnego upoważniającego do ich reprezentowania.Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka, sporządzone w formie aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostała część ceny nabycia osiągniętej w przetargu, podlega zapłacie najpóźniej na trzy przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.     

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie ustalonym przez organizatora przetargu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn.zm.).

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać u organizatora przetargu osobiście lub telefonicznie po numerem (076) 878 85 35. Treść niniejszego ogłoszenia znajduje się również na stronie internetowej www.bip.msciwojow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów.