Mściwojów: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Mściwojów
Numer ogłoszenia: 239360 - 2013; data zamieszczenia: 21.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 94769 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów, woj. dolnośląskie, tel. 076 8728522 w. 22, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Mściwojów.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi związanej z odbiorem zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Mściwojów oraz ich transport do stacji przeładunkowej w Jaworze zlokalizowanej przy ul. Słowackiego, stanowiącej część Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubawce. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usługi na terenie Gminy Mściwojów polegającej na sukcesywnym odbiorze z lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów pochodzących z nieruchomości stanowiących własność właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz użytkowników lokali będących własnością innych osób oraz transport w okresie od dnia od 1 lipca 2013r. do dnia 31.12.2014r., w następujących ilościach : a) Zmieszane odpady komunalne - 1230,00 Mg b) Szkło kolorowe i bezbarwne - 55,00 Mg c) Odpady suche - papier, tworzywa sztuczne - 40,00 Mg d) Odpady wielkogabarytowe - 20,00 Mg e) Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny - 5,00 Mg. Odpady objęte przedmiotem zamówienia przeznaczone do odbioru zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206 ze zm.) i mieszczą sie, w grupie oznaczonej kodem: 20 - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie i 15 - odpady opakowaniowe. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pojemników na odpady zmieszane i segregowane. Wykonawca w ramach ceny ofertowej rozdysponuje pośród właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, pojemniki na odpady zmieszane (kolory: czarny, metalowy (pojemnik cynkowy) lub ciemnozielony), segregowane (kolor jasnożółty), szkło (zielony). Koszt wyposażenia w/w nieruchomości w pojemniki Wykonawca wliczy do ceny odbioru odpadów. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie harmonogramu/ewentualnej zmiany harmonogramu wywozu odpadów oraz przekazanie go Zamawiającemu celem uzgodnienia i zatwierdzenia, a następnie przekazanie tego harmonogramu właścicielom nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 34.92.84.80-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:21.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansenwinkel Legnica sp. z o.o., ul. Spokojna 15, 59-220 Legnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 338923,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:233280,00
  • Oferta z najniższą ceną:233280,00/ Oferta z najwyższą ceną: 253854,00
  • Waluta:PLN.