INFORMUJE SIĘ, ŻE W DNIU  26 CZERWCA  2013 R. (ŚRODA) 0 GODZ. 10.00  W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SNOWIDZY OBĘDZIE SIĘ XXIX SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji Rady Gminy Mściwojów.

2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2012  oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

    - przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu  gminy za 2012 r.

    - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mściwojów za rok 2012.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mściwojów za 2012 r.:

     - rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 r.,

     - przedstawienie opinii RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

   - w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

   - w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII.186.2013 z 22 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik,

  - w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII.188.2013 dot. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

7. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Gabriela Męczyńska