Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji publicznej jest:

 1. Obowiązek zamieszczenia informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej.
 2. Obowiązek dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie.
 3. Obowiązek informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
 4. Podmiot uprawniony do ponownego wykorzystania informacji publicznej jest uprawniony do ponownego wykorzystania informacji publicznej w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało Gminie Mściwojów.
 5. Gmina Mściwojów nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Gminie Mściwojów.
 6. Odpowiedzialność Gminy Mściwojów za udostępnienie i przekazanie informacji publicznej ograniczona jest do rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody.
 7. Wyłączona jest odpowiedzialność Gminy Mściwojów za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
 8. Gmina Mściwojów uprawniona jest nałożyć opłatę za udostępnienie na wniosek informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 9. Nakładając opłatę uwzględnia się:
  a). koszt przygotowania informacji publicznej
  b). koszt przekazania informacji publicznej (koszt przesyłki)
  c). inne koszty związane z nietypowymi wnioskami