Mściwojów, 08 lipca 2016 r.

 

 

INFORMACJA

o działaniach podejmowanych wobec organów gminy

przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

 

 

            Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, poz.1414 z późn. zm.)  informuję, że do Wójta Gminy Mściwojów wpłynął wniosek zawodowego lobbysty Artura Brylikowskiego, zarejestrowanego pod nr 00351, świadczącego usługi na rzecz grupy lobbingowej  Grass Roots Lobing oraz Stowarzyszenia Cannabis House, w sprawie informacji o zarządzeniu dot. szczegółowego sposobu postępowania wobec zawodowych lobbystów, a w przypadku braku zarządzenia - w sprawie jego wydania oraz sporządzenia raportu o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalnolść lobbingową wobec organów gminy i opublikowaniu go w Biuletynie Informacji Publicznej