OŚ¦.6220.8.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Mściwojów, dn. 28.07.2016r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW

z dnia 28.07.2016r.

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 w związku z art. 46 pkt. 2 i ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.),

informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Mściwojów na lata 2016-2025".

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 46 pkr 2 i 48 ust.1 i 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) Wójt Gminy Mściwojów działający przez pełnomocnika w osobie Pana Andrzeja Karkowskiego reprezentującego firmę Green Key Joanna Masiota-Tomaszewska z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nowy Świat 10a/15, 60-583 Poznań, zwrócił się w dniu 01.06.2016r. z wnioskiem do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu  oraz w dniu 15.06.2016r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu                               o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  ww. dokumentu.


W odpowiedzi na złożone wnioski:

- Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu postanowieniem  znak.: ZNS.9022.2.508.2016.DG z dnia 09 czerwca 2016 r. (data wpływu 17.06.2016 r.), wyraził opinię, że dla dokumentu pn.: "Program Rewitalizacji Gminy Mściwojów na lata 2016-2025" nie ma potrzeby przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem  Nr WSI.410.290.12016.DK.2 z dnia 20 lipca 2016 r. (data wpływu 28.07.2016 r.), wyraził opinię, że dla "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mściwojów na lata 2016-2025" nie jest wymagane  przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  dla dokumentu "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Mściwojów na lata 2016-2025"

 

Przedsięwzięcia ujęte w Programie związane będą z: modernizacją infrastruktury drogowej, modernizacją zieleni, odnową przestrzeni publicznej, remontem i termomodernizacją budynków, modernizacją obiektów sportowych, modernizacją i doposażeniem świetlic wiejskich. Wszystkie przedsięwzięcia wpisane w Program będą realizowane na terenie gminy Mściwojów w miejscowościach Mściwojów, Godziszowa, Targoszyn, Siekierzyce, Zimnik i Snowidza i w większości dotyczą obszarów, i obiektów istniejących - wymagających modernizacji lub remontu. Ewentualne oddziaływania takie jak emisja zanieczyszczeń w trakcie prac, hałas i odpady powstające   w czasie wykonywania robót będą miały charakter krótkotrwały a niedogodności z nimi związane znikną po zakończeniu prac.

Dokument nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ze względu na niewielkie oddziaływanie na etapie realizacji, brak zagrożeń dla środowiska naturalnego podczas eksploatacji zrewitalizowanych obszarów, lokalizację przedsięwzięć poza obszarami Natura 2000, realizacja programu nie powinna spowodować znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko,                w tym środowisko przyrodnicze.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia przez gminę Mściwojów strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Mściwojów na lata 2016-2025",  umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie www.bip.msciwojow.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów, Mściwojów 43 oraz na tablicach ogłoszeń w  sołectwach Gminy Mściwojów.

 

Wójt Gminy Mściwojów

Mariusz Foryś