OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Mściwojów

ogłasza III przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż samochodu marki Jelcz 005 - pożarniczy używany

Rodzaj pojazdu: Samochód specjalny  Jelcz 005 GBA 2,5/16 ( pożarniczy), nr rejestracyjny DJA G292, rok produkcji 1988,   nr podwozia 11329, rodzaj paliwa ON

Cena wywoławcza  - 6 500,00 zł.

Informacje o samochodzie; kontakt Tomasz Siczek  telefon kom. 607 412 979

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu na samochód  jest uiszczenie wadium w pieniądzu w kwocie 650,00 zł ( słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych ) na konto  Nr 74 8647 1020 0210 0003 2002 0001  najpóźniej do dnia  21.12.2016 . do godz.900.

Przed otwarciem przetargu należy okazać Komisji przetargowej wpłatę wadium oraz dowód tożsamości.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone na podany nr konta.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie wycofania się z podpisania umowy kupna - sprzedaży samochodu przez osobę, która wygrała przetarg.

2. Przetarg odbędzie się w dniu 21.12.2016 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie  (sala narad - pokój nr 25).

1) Samochód można oglądać  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z osobą do tego upoważnioną dokładnej godziny wizji w miejscu zaparkowania,

2) Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca,

3) Oferent który wygra przetarg powinien w terminie 3-ch dni od daty odbycia przetargu dokonać wpłaty należnej kwot i odebrać zakupiony przedmiot przetargu,

4) Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Wójt Gminy


Mariusz Foryś

REGULAMIN

III przetargu nieograniczonego ustnego (licytacja) na sprzedaż samochodu

§ 1. Organizatorem ustnego przetargu, zwanego  dalej " przetargiem"  jest Gmina Mściwojów.

§ 2.  Przetarg na sprzedaż pojazdu  ma formę publicznego przetargu ustnego (licytacji).

§ 3. 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz wpłacenie wadium, wynoszącego 10% ceny wywoławczej tj. 650,00 zł., w terminie do 21 grudnia  2016 r. do  godz. 9:00 i okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty przed otwarciem przetargu.

2. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

3. Wadium złożone przez nabywcę może zostać zaliczone na poczet ceny zakupu.

4. Wadium przepada na rzecz sprzedającego , jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał, uchyli się od zawarcia umowy.

§ 4.  Przetarg przeprowadza komisja złożona z trzech osób, z  których jedna pełni funkcje przewodniczącego.

§ 5.  Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg w drodze publicznej licytacji  zaznaczając , że jest to przetarg III i podaje do wiadomości:

1) przedmiot przetargu,

2) cenę wywoławczą,

3) wysokość wadium,

4) minimalne postąpienie w wysokości 100,00 zł.

5) termin uiszczenia ceny nabycia,

6) zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu , które zaszły po ogłoszeniu przetargu.

Przewodniczący Komisji sprawdza osoby, które wpłaciły wadium i stawiły się celem wzięcia udziału w przetargu.

Po wyżej wymienionych czynnościach odczytuje listę osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu.

§ 6. 1. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu.

2. Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny samochodu przeznaczonego do sprzedaży.

3. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka licytację i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

4. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia  niezwłocznie po wygraniu przetargu , lecz w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od przeprowadzenia przetargu.

5. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia oraz podpisaniu umowy.

§ 7.  Komisja przetargowa sporządza z jego przebiegu protokół, który powinien zawierać:

1) Określenie miejsca i czasu oraz rodzaj przetargu,

2) Imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,

3) Wysokość ceny wywoławczej,

4) Najwyższą cenę oferowaną za przedmiot przetargu,

5) Imię i nazwisko i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę,

6) Wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet przetargu,

7) Wnioski i oświadczenia osób obecnych w czasie prowadzonego przetargu,

8) Wzmiankę o odczytaniu protokołu.

Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisuję przewodniczący i członkowie komisji przetargowe.

§ 8.  Organizator przetargu może go  unieważnić lub odwołać bez podania przyczyny.

 

 

Wójt Gminy


Mariusz Foryś