Zespół Konsultacyjny do oceny wniosków złożonych do budżetu gminy Mściwojów na dofinansowanie działań w zakresie rozwoju sportu, powołany Zarządzeniem Nr 0050.77.2017 Wójta Gminy Mściwojów z dnia 9 sierpnia 2017 r.  dokonał na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2017 r., oceny złożonych wniosków  pod względem formalnym i merytorycznym, z którego sporządził protokół. 

Po zakończeniu posiedzenia przekazał Wójtowi Gminy następujące informacje:

- został złożony 1 wniosek na wsparcie rozwoju sportu w zakresie współzawodnictwa i szkolenia dzieci i młodzieży na terenie gminy Mściwojów w 2017 roku

- po dokonaniu oceny merytorycznej Zespół proponuje udzielić dotacji celowej dla LKS "Zjednoczeni" Snowidza w wysokości 5.500,00 zł.

Wójt Gminy Mściwojów Zarządzeniem Nr 0050.80.2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.  przyznał dotację celową na wsparcie rozwoju sportu w zakresie współzawodnictwa i szkolenia dzieci i młodzieży na terenie gminy Mściwojów w 2017 roku dla Ludowego Zespołu Sportowego "Zjednoczeni" Snowidza w wysokości 5.500,00 zł.

 

Mściwojów, 17 sierpnia 2017 r.