Zarządzenie Nr 0050.50.2018
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie  powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2018 roku zadań publicznych z zakresu dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2018 poz. 994), art. 15 ust. 2a - 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII.193.2017  Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 listopada 2017 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 25 maja 2018r. na wsparcie w 2018 roku zadań publicznych Gminy Mściwojów w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych określonych  w art. 4 ust. 1 pkt 13 - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- w zakresie projektów służących rozwojowi infrastruktury kulturalnej i turystycznej, powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1) Waldemar Dziędzioła - Przewodniczący

2) Magdalena Kopeć - Sekretarz

3) Elżbieta Soroka - Członek

§ 2. Do zadań komisji konkursowej należy:

1) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do konkursu z uwzględnieniem określonych kryteriów,

2) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,

3) proponowanie rozdysponowania środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenie powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Mściwojów


Mariusz Foryś