W dniu 03 września 2018r. do Urzędu Gminy w Mściwojowie  wpłynęła oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mściwojowie  na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Kolory Smaku i Kultury – festiwal folkloru w Gminie Mściwojów”.

Ofertę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów oraz na stronie internetowej www.msciwojow.pl, w zakładce Aktualności.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do dnia 11 września 2018r. w godzinach pracy Urzędu Gminy w Mściwojowie (od 7.00 do 15.00) w sekretariacie pok. 23, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: ug@msciwojow.ploraz listownie na adres Urzędu Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43. O terminowości decyduje data wpływu do Urzędu.